Start a conversation

Com puc editar el meu perfil?

Ves a Jo a la barra de menú i prem Editar Perfil. Com més complet sigui, més atrauràs l'atenció dels altres. Pots  anar-ho completant al teu ritme, quan vulguis.


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Roney CM

  2. Posted
  3. Updated

Comments